0

آیا روایتی از امام صادق(ع) مبنی بر مستحب بودن قرض کردن برای سفر به زیارت امام حسین(ع) وجود دارد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.