0

آیا حدیث یا روایتی برای زیارت قبر والدین وجود دارد، و یا این‌که اگر سر قبر والدین نرویم عاق می‌شویم؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.