0

آیا خواندن زیارت عاشورا در ساعت اداری که بعضا باعث انتظار و ناراحتی مراجعه کنندگان می‌شود جایز است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.