0

آیا جزئیات و خصوصیات مورد نذر باید مطلوب باشد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.