0

نذر کرده ام که مبلغی را به بهزیستی بدهم؛ آیا می توانم آن مبلغ را بجای بهزیستی به یکی از اقوام نزدیک (که بی سرپرست است و از نظر مالی در سختی است) بپردازم؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.