0

می‌گویند که هرکسی به تعداد بله‌هایی که در عالم ذر در جواب «الست بربکم» گفته باشد، زیارت خانه خدا قسمتش می‌شود. این نکته تا چه حدّ صحت دارد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.