0

آیا برای رفتن به زیارت خانه خدا یا ائمه ما باید اراده کنیم یا باید خدا و ائمه ما را بطلبند؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.