0

آیا با داشتن روزه قضا نذر به جا آوردن روزه صحیح است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.