0

آیا انسان می‌تواند كار حرام و مكروه یا مباحی را نذر كند؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.