0

سند زیارت مفجعه و زمان و مکان وارده برای آن زیارت را بیان کنید؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.