0

آیا امکان توقیف ملکی اوقافی با سفته وجود دارد؟ به صورتی که مالک ملک به صورت اعیانی سند در دست دارد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.