0

آيا نذوراتي نقدي كه اهدا ميشود را ميتوان به حساب بنياد ريخت؟
مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(قدّس سرّه)

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.