0

سلام؛ سوره حج آیه ۲۹ می‌فرماید باید نذرهایشان را وفا نمایند. در این‌جا منظور چه نذری است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.