مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

وقف در حوزه فناوری نیاز جدی توسعه فعالیت های دانش بنیان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی با اشاره به جهتدهی خیران در مسیر امور خیریه دانش بنیان گفت: وقف در حوزه علم و فناوری نیاز امروز توسعه فعالیت های دانش بنیان در کشور و استان به شمار می رود.