مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

معرفی عرصه‎‏های جدید وقف به ویژه در زمینه فقرزدایی نیاز روز جامعه است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌شرقی معرفی عرصه‏‎های جدید وقف در راستای نیازهای روزآمد به ویژه در زمینه فقرزدایی، مسائل اجتماعی و آموزش و پرورش، برجسته‌سازی موقوفات و کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیاز روز جامعه دانست.