مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

حوزه علمیّه خراسان

معرفى اجمالى: «حوزه علمیه خراسان جلد اول- مدارس علمیّه مشهد»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند که محمود پسندیده نویسنده آن میباشد. ساختار: در ابتداى اثر پیشگفتار، مقدمه آیت الله واعظ زاده خراسانی و درآمد آمده است، پس از آن، متن اثر در پنج فصل ارائه شده كه هر بخش مشتمل بر مباحث متعددى […]

اسناد و موقوفات مدارس تاریخی حوزه علمیه مشهد

معرفى اجمالى: «اسناد و موقوفات مدارس تاریخی حوزه علمیه مشهد»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند که محمود پسندیده نویسنده آن میباشد و ویراستار علمی عبدالحسین یداللهی است. ساختار: در ابتداى اثر، پیش نوشت آمده است، پس از آن، اسناد و موقوفات مربوط به مدارس تاریخی حوزه علمیه به صورت جز به جز توضیح […]

احکام وقف در شریعت اسلام

معرفى اجمالى: «احکام وقف در شریعت اسلام»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند که تالیف دکتر محمد عبید الکبیسی و ترجمه احمد صادقی گلدر میباشد. ساختار: در ابتداى اثر، سخن ناشر و پیشگفتار مترجم  آمده است، پس از آن، متن اثر در چند فصل ارائه شده كه هر بخش مشتمل بر مباحث متعددى است. […]

وقف از منظر آیات و روایات

معرفى اجمالى: «وقف از منظر آیات و روایات»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند که علی اکبر تقی زاده نوشته است. ساختار: در ابتداى اثر، مقدمه  آمده است، پس از آن، متن اثر در چهار فصل ارائه شده كه هر بخش مشتمل بر گفتار متعددى است. همچنین در انتها کتابنامه آورده شده است .

خیریه در جوامع اسلامی

معرفى اجمالى: «خیریه در جوامع اسلامی»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند که امی سینگر نویسنده آن میباشد و مترجم دکتر فاطمه سلجوقیان است. ساختار: در ابتداى اثر، مقدمه ویراستاران علمی، فهرست و مقدمه مولف آمده است، پس از آن، متن اثر در پنج فصل ارائه شده كه هر بخش مشتمل بر عناوين متعددى […]

امام علیّ بن موسی الرّضا(ع)

معرفى اجمالى: «امام علیّ بن موسی الرّضا(ع)»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند که به کوشش بنیاد پژوهشهای اسلامی نوشته شده است. ساختار: در ابتداى اثر، سخن ناشر و پیشگفتار آمده است، پس از آن، متن اثر در سه بخش ارائه شده كه هر بخش مشتمل بر عناوين متعددى است.همچنین در انتها کتابنامه و […]

نقش وقف درماندگاری آثار تاریخی و هویت ملی

معرفى اجمالى: «نقش وقف درماندگاری آثار تاریخی و هویت ملی»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند از ایرج آقا ملایی میباشد. ساختار: در ابتداى اثر، پیشگفتار آمده است، پس از آن، متن اثر در شش فصل ارائه شده كه هر بخش مشتمل بر عناوين متعددى است.همچنین در انتها منابع و ماخذ که شامل کتب، […]

وقف ابزار سرمایه مقتضیات زمان و مکان در وقف

معرفى اجمالى: «وقف ابزار سرمایه مقتضیات زمان و مکان در وقف»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند از حسن ولی داد میباشد. ساختار: در ابتداى اثر، تقدیم، فهرست موضوعات و مقدمه آمده است، پس از آن، متن اثر در شش فصل ارائه شده كه هر بخش مشتمل بر عناوين متعددى است.همچنین در انتها کتابنامه […]

موقوفات اسلامی در بیت المقدس تحت قیمومیت بریتانیا

معرفى اجمالى: ((موقوفات اسلامی در بیت المقدس تحت قیمومیت بریتانیا))، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند از اسحاق رایتر که ترجمه علی آخشینی می‌باشد. ساختار: در ابتداى اثر، سخن مترجم و مقدمه آمده است، پس از آن، متن اثر در چهار بخش و نه فصل ارائه شده است.همچنین در انتها کتاب شناسی آورده شده […]

ماخذ شناسی وقف

معرفى اجمالى: «ماخذ شناسی وقف»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند از سید احمد سجادی جزی میباشد. ساختار: در ابتداى اثر، مقدمه مدیر عامل خانه کتاب و طلوع سخن/سید احمد سجادی جزی آمده است، پس از آن، متن اثر در بخشهای راهنمای کتاب شناسی وقف، نمایه ماخذ شناسی وقف، نمایه نویسندگان، فهرست منابع مقاله […]