مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

کتب و مجلات ویژه


جدیدترین کتاب ها و مجلات

ماخذ شناسی وقف

معرفى اجمالى: «ماخذ شناسی وقف»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند از سید احمد سجادی جزی میباشد. ساختار: در ابتداى اثر، مقدمه مدیر عامل خانه کتاب و طلوع سخن/سید احمد سجادی جزی آمده است، پس از آن، متن اثر در بخشهای راهنمای کتاب شناسی وقف، نمایه ماخذ شناسی وقف، نمایه نویسندگان، فهرست منابع مقاله ها و بسامد یک صد ساله شمسی منابع و آثار ماخذ شناسی وقف آورده شده است ...

نقش وقف در ترویج فرهنگ زیارت

معرفى اجمالى: «نقش وقف در ترویج فرهنگ زیارت»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند از دکتر ابوالفضل حسن آبادی میباشد. ساختار: در ابتداى اثر، سخن ناشر و پیشگفتار آمده است، پس از آن، متن اثر در ده فصل ارائه شده كه هر بخش مشتمل بر عناوين متعددى است.همچنین در انتها هر فصل نتیجه و منابع آورده شده است ...

فرهنگ اصطلاحات وقف

معرفى اجمالى: «فرهنگ اصطلاحات وقف»، كتابى است ارزش مند از عبیدالله عتیقی،عزالدین تونی و خالد شعیب که ترجمه دکتر عباس اسماعیلی زاده میباشد. ساختار: در ابتداى اثر، پیشگفتار مترجم و مقدمه آمده است، پس از آن، اصطلاحات مرتبط با وقف ارائه شده است.همچنین در انتها منابع تحقیق مترجم آورده شده است ...