مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

فلسفه زیارت و آئین آن‌

زیارت که یکی از راههای عام وصول به ساحت ربوبی است از دو منظر قابل تأمل و بحث است؛ اول از نقطه نظر علم کلام. زیرا اعتقاد به امامت و پیوند قطعی و ناگسستنی امت با امام از نظر مباحث کلامی ایجاب می کند که انسان معتقد، چه در حال حیات ظاهری و چه پس […]