مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت دانشگاه علوم اسلامی رضوی

از مهمترین نهادها در نظام حقوق اسلام، نهاد وقف است. این نهاد که مشابه آن در برخی نظام های حقوقی دیگر دنیا نیز وجود دارد و آستان قدس رضوی که بعنوان بزرگترین نهاد موقوفاتی جهان اسلام به شمار می آید، بستری مناسب برای عملی ساختن اهداف نوع دوستانه و خیرخواهانه در جهت رشد و تعالی جوامع در امور عام المنفعه را فراهم آورده است. بر این اساس بوده است که بسیاری از نیک اندیشان و خیرین در طی قرون متمادی تا کنون، هزاران موقوفه را ایجاد کرده اند. پیرامون هر یک از این موقوفات به عنوان نهادهایی که شخصیت حقوقی مستقلی دارند، صدها مساله و حکم فقهی و حقوقی وجود دارد که نیازمند مطالعه، تحقیق و بررسی است. به هر حال، وجود آموزه های متعدد در زمینه حقوق وقف از سویی و وجود مسائل مستحدثه فقهی و حقوقی در مورد وقف و لزوم نظریه پردازی در خصوص آن مسائل از سوی دیگر و همچنین لزوم حفظ، احیاء، رشد و بالندگی موقوفات بویژه موقوفات آستان قدس رضوی و نیز برآورده کردن نیازهای مربوطه آن نهاد مقدس، لزوم تأسیس مرکز تخصصی آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای وقف، نذر و زیارت را ضرورتی انکار ناپذیر نموده است.